آيين نامه تغيير رشته داخلي در دانشگاه
آيين نامه تغيير رشته داخلي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
(دانشجوياني كه حد نصاب نمره در كارنامه سازمان سنجش را كسب ننموده اند)
 
 اين آيين نامه به منظور هدايت دانشجويان ممتاز به سمت اشتغال در رشته هاي تحصيلي مورد علاقه آنها تدوين شده است. بر اساس اين آيين نامه چنانچه يك دانشجوي ممتاز در اوايل تحصيل خود در يك رشته، به رشته ديگري علاقه مند شود، مي تواند طي فرايند ذكر شده در اين آيين نامه درخواست خود را براي تغيير رشته به دانشگاه ارائه دهد.
 ماده1: 
دانشجويان متقاضي تغيير رشته بايد حداقل 30 واحد درسي كه حداقل 18 واحد آن از دروس پايه و اصلي باشد را با ميانگين كل 18 گذرانده باشد. 
تبصره1: در كارنامه دانشجوي متقاضي تغيير رشته هيچ درسي با نمره مردودي نبايد وجود داشته باشد.
تبصره2: واحدهاي اخذ شده در نيمسال تابستان جزء 30 واحد درسي مورد نياز محسوب نمي شود.
تبصره3: هر دو نيمسال تحصيلي اول، در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مشغول به تحصيل باشد.
 ماده2:
زمان ارائه درخواست دانشجويان پس از پايان نيمسال دوم اولين سال تحصيلي دانشجو و پيش از آغاز سومين نيمسال تحصيلي دانشجو خواهد بود.
 ماده3:
درخواست دانشجويان در دانشكده هاي مبداء و مقصد بررسي و در صورت تائيد، اين درخواست به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصميم گيري نهايي اعلام مي شود.
تبصره1: در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام نمايد. دانشجو پس از نام نويسي امكان بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره2: دانشجو در طول دوره تحصيلي تنها يك بار مجاز به تغيير رشته است.
تبصره3: عدم ثبت نام دانشجو در رشته جديد در زمان مقرر، به منزله انصراف از درخواست بوده و امكان تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.
 ماده4:
ظرفيت پذيرش متقاضيان واجد شرايط تغيير رشته توسط دانشكده مقصد با تائيد شوراي آموزشي دانشگاه تعيين مي شود. اين ظرفيت نبايد از 5 درصد تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده آن رشته در هر سال بيشتر شود.
 ماده5:
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود. فقط دروسي از دانشجو پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي جديد، با دروس رشته جديد، اشتراك محتوايي داشته باشد.
 اين آيين نامه در جلسه آ9-9/96 مورخ 1396/06/13 شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد و براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي سال 1396 و به بعد قابل اجرا است. 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
17342
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.