آيين نامه دوره هاي كهاد

آيين ­نامه دوره ­هاي كهاد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 مقدمه:

به منظور ايجاد فرصت تحصيلي براي دانشجويان دوره كارشناسي در جهت تعميق دانش و آشنايي با يكي ديگر از رشته­ هاي مورد علاقه­ شان، اين دانشگاه مطابق با آيين ­نامه حاضر، دوره هاي كهاد را هم زمان با دوره اصلي در دوره كارشناسي برگزار مي نمايد.

 ماده 1: هدف

هدف از دوره هاي كهاد در مقطع كارشناسي، آشنايي دانشجويان واجد شرايط با يك رشته غير از رشته تحصيلي اصلي آنها است. اين دوره ها فرصت مناسبي براي دانشجويان مستعد جهت دستيابي به دانش و مهارت لازم پيش از ورود  به بازار كار يا ادامه تحصيل در گرايش هاي ميان رشته اي فراهم مي نمايد.

ماده2- تعاريف

1. دانشگاه: منظوردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است.

2. دانشجو: فردي است كه در يكي از دوره­ هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين پذيرفته شده، ثبت­ نام كرده و مشغول به تحصيل است.

3. دانش­ آموخته: فردي است كه يكي از دوره ­هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد.

4. برنامه درسي: منظور مجموعه به­ هم پيوسته ­اي از دروس هر رشته تحصيلي است كه هدف مشخصي را دنبال مي ­كند و برنامه آن توسط دانشگاه يا شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت به تصويب رسيده است.

5. واحد درسي: ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري 16 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 32 ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني(بازديد علمي) 48 ساعت، كارورزي يا كار در عرصه 64 ساعت و كارآموزي 120 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي­ شود.

6. رشته تحصيلي: يكي از شعب فرعي از گروه ­هاي علمي است كه به لحاظ موضوع كاملا مشخص است و از موضوعات گروه­ هاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي­ انجامد.

 7. دوره كارشناسي پيوسته: دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي ­شود و دانشجو با گذراندن 135 تا 138 واحد درسي در رشته ­هاي علوم پايه و 140 تا 144 واحد درسي در رشته­ هاي فني و مهندسي، طبق برنامه درسي مصوب، به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي­ شود.

8. دوره ي كهاد: دوره ي تحصيلي فرعي و كوتاه مدتي است كه دانشجو يا متقاضي واجد شرايط، علاوه بر رشته تحصيلي اصلي خود و به طور هم زمان با آن انتخاب مي نمايد.

9. گروه آموزشي: بنيادي­ ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيات علمي داراي تخصص مشترك در يك رشته علمي است كه با ايجاد و راه ­اندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مي ­شود.

10. شوراي آموزشي: يكي از شوراهاي تخصصي و اولين سطح سياست ­گذاري بخشي دانشگاه مي ­باشد كه در حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي به رياست معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي تشكيل مي ­شود و نسبت به سياست­گذاري و برنامه ­ريزي به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي در بخش مربوط و ارائه به شوراي دانشگاه و هيات رئيسه اقدام مي­ نمايد. شوراي آموزشي مي ­تواند اختيارات مشخص شده در اين آيين ­نامه را به گروه آموزشي يا كميته منتخب تفويض كند.

11. نيمسال تحصيلي: هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است. نيمسال تابستان شامل 6 هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است.

ماده3- تعداد واحدهاي دوره­ كهاد حداقل 21 و حداكثر 25 واحد است. دانشجوي شاغل به تحصيل در دوره كهاد نمي تواند دروس همسان  با برنامه درسي رشته  اصلي خود را به عنوان دروس دوره كهاد اخذ نمايد.

ماده4- معدل كل دانشجوي متقاضي ورود به دوره ي كهاد بايد بالاتر از 14 باشد. حداكثر سنوات مجاز مطابق با آئين نامه ي مصوب دوره ي كارشناسي است.

ماده5- چنانچه معدل كل دانشجو در رشته ي اصلي كمتر از 14 شود يا سنوات مجاز تحصيل وي در رشته ي اصلي به پايان برسد، گواهي دوره كهاد صادر نمي شود.

ماده 6- تدوين برنامه ي آموزشي، شامل برنامه ي درسي، شرايط متقاضيان و ظرفيت پذيرش دوره هاي كهاد بر عهده ي دانشكده ي مجري آن دوره تحت نظارت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي است. در موارد غير از اين آئين نامه، آئين نامه ي دوره كارشناسي پيوسته مصوب دانشگاه مرجع تصميم گيري خواهد بود.
ماده 7- زمان درخواست، ثبت نام و شروع اخذ واحد دوره هاي كهاد از پايان نيمسال دوم تا پايان نيمسال چهارم است. درخواست متقاضيان در شوراي آموزشي دانشكده هاي مبداء و مقصد با هماهنگي امور آموزشي دانشگاه بررسي مي گردد. 

ماده8- دانشجو در هر نيمسال مي تواند بين 3 تا 6 واحد از دروس دوره كهاد را به شرط اخذ حداقل 12 واحد از دروس دوره اصلي خود، انتخاب نمايد. مجموع واحدهاي اخذ شده در دوره كهاد و دوره اصلي تابع سقف مجاز اخذ واحد مطابق دستورالعمل مصوب دوره ي كارشناسي است. در هر نيمسال اخذ يك درس از ميان دروس دوره ي كهاد علاوه بر سقف مجاز با تاييد دانشكده ي رشته ي اصلي بلامانع است.

ماده 9- دانشجويان دوره هاي كهاد مشمول پرداخت شهريه در قالب طرح تك درس، طبق تعرفه ي مصوب هيات امناي دانشگاه هستند. در يك نيمسال مشخص، چنانچه معدل دانشجو در نيمسال قبل از آن، حداقل 17 باشد، دانشجو از پرداخت شهريه ي دروس اخذ شده ي دوره ي كهاد در آن نيمسال معاف است. اخذ دروس دوره ي كهاد منوط به پرداخت شهريه است.

ماده 10- نمرات دروس دوره ي كهاد در كارنامه ي دانشجو درج ولي در معدل نيمسال و معدل كل وي محسوب نمي گردد.
ماده 11- اي آئين نامه براي رشته هايي است كه در آن دوره ي كهاد به عنوان مكمل دوره ي اصلي و علاوه بر آن است. چنانچه مطابق برنامه ي درسي مصوب دانشگاه، دوره ي كهاد بخشي از دوره ي اصلي باشد اين آئين نامه ملاك عمل نخواهد بود. با اين وجود، متقاضيان مي توانند كهاد خود را از بين دوره هاي كهاد موضوع اين آئين نامه انتخاب كنند. در اين صورت شرايط ورود به دوره ي كهاد تابع اين آئين نامه خواهد بود.
ماده 12- هر دانشجوي واجد شرايط تنها مي تواند در يك دوره ي كهاد ثبت نام نمايد.
ماده 13- دانشجوي منصرف از يك دوره ي كهاد نمي تواند در دوره كهاد ديگر متقاضي شود. در صورت انصراف دانشجو از دوره ي كهاد، دروس اخذ شده مربوط به دوره ي كهاد در كارنامه ثبت و شهريه پرداختي بازگشت داده نمي شود.
ماده 14- در پايان دوره ي كهاد و به شرط دانش آموخته شدن در رشته اصلي، گواهي گذراندن دوره ي كهاد به دانشجو اعطا مي شود. 
ماده 15- همه ي واحدهاي دوره ي كهاد بايستي در دانشگاه انتخاب شوند. هر دانشكده مي تواند حداكثر به ميزان ده درصد دانشجويان جاري خود در مقطع كارشناسي، متقاضيان كهاد را پذيرش نمايد.
ماده 16- در صورت موافقت دانشكده ي مجري دوره ي كهاد و تائيد دانشگاه، دانشجويان دوره هاي كهاد مي توانند از ميان متقاضيان واجد شرايط شاغل به تحصيل يا دانش آموخته ي دوره كارشناسي ساير دانشگاه هاي دولتي و در قالب آموزش هاي آزاد انتخاب گردند. تعيين شرايط تحصيلي اينگونه متقاضيان بر عهده ي دانشكده ي مجري دوره ي كهاد است.
اين آئين نامه در 16 ماده در شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مورخ 1395/11/19 به تصويب رسيد و از آغاز سال تحصيلي 1397 - 1396 قابل اجرا است. 


تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
27283
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.